/Files/images/1344339414.gif

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ


про батьківський комітет

Дідилівського НВК

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківський комітет (назва закладу) розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 та Примірного положення про батьківський комітет навчального закладу, затвердженого наказом відділу освіти Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 27.06.2014 № ???

1.2. Батьківський комітет школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у (назва закладу).

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет школи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», «Про благодійництво та благодійні організації» Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом (назва закладу), цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківського комітету
закладу приймається на загальних зборах батьків закладу.

1.5. Легалізація батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути
проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску,
примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів
своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у
відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги
педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої
освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської
позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь,
української мови і культури, історії і культури народів, які
проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури
міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти,
розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і
безпритульності;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним
закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного пливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної
орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і
правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за
навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази
навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених
цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами
батьків закладу, класів (класу).

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх
комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів
класів або ради закладу. У склад комітету входить директор закладу та його заступники.

3.2. Батьківський комітет обирається загальношкільними батьківськими зборами (конференцією) терміном на один навчальний рік.

3.3. Із складу комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школі. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час
розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом
дорадчого голосу.

3.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи. Батьківський комітет класу погоджує план роботи з класним керівником, загальношкільний батьківський комітет – з директором закладу.

3.5. Батьківський комітет приймає свої рішення за більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома
батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного
органу управління освітою у 10-денний термін.

3.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференції) батьків учнів школи не рідше 2 разів на рік. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу установлюється загальношкільним батьківським комітетом.

3.7. Класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік. В роботі класних батьківських зборів беруть участь: класний керівник, вчителі, вихователі; загальношкільних – класні керівники, вчителі.

3.8. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори
батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як
дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення
приймаються простою більшістю голосів.
У разі неможливості проведення загальних зборів батьків
закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами,
можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких
стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за
рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої
більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських
комітетів класів.

3.9. Під керівництвом членів загальношкільного батьківського комітету в школі можуть створюватись постійні та тимчасові комісії з окремих розділів роботи: по здійсненню загальної середньої освіти, педагогічного всеобучу батьків, з трудового виховання та організації суспільно-корисної роботи, охороні здоров’я та організації громадського харчування школярів, з культурно-масової, господарської роботи та ін. Склад комісії визначається загальношкільним батьківським комітетом. Комісії в своїй повсякденній роботі спираються на батьківський актив та громадськість.

3.10. Батьківський комітет школи звітує за підсумками роботи і про виконання прийнятих рішень перед загальношкільними зборами (конференцією) батьків, а класний комітет – перед зборами батьків учнів класу та перед батьківським комітетом школи.

3.11. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю
членів комітету закладу питання вирішуються районним органом управління освітою; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою цього закладу.

3.12. Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань. Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

3.13. У випадку, коли член комітету достроково складає свої
повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських
зборах.

3.14. Комітети закладів, що формують освітній округ або
знаходяться у складі навчально-виховного об'єднання, можуть
створювати батьківський комітет округу.

3.15. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків
один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.


4. Права та обов'язки комітетів.
4.1. Комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ,
громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та
науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги
загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя
учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та
харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення
санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної
рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального
закладу, його статусу, вдосконалення умов організації
навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань,
які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в
місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, піклувальної,
педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо
роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з
окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження
батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і
надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного
законодавства;

- здійснювати публічний збір благодійних пожертв як добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна, контролювати надходження коштів та їх використання;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням,
стимулювання діяльності педагогічних працівників і
результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів,
змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та
матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації
оздоровлення учнів (вихованців);

- сприяти організації інноваційної та експериментальної
діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів
громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та
матеріального заохочення;

- голова комітету закладу має право знайомитися з
організацією, проведенням і результатами державної підсумкової
атестації учнів;

- голова (представник) комітету може бути членом
атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних
працівників закладу.

4.2 Комітети зобов’язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного
комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються
в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням
директора закладу або відповідного органа управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної
роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових
заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я
учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами
(конференціями).


Склад батьківського комітету

Петрів Тетяна Василівна - голова комітету

Ласько Ірина Михайлівна - заступник

Комісія по всеобучу

Лишак Ольга Богданівна

Романів Любов Миколаївна

Оратівська Ганна Казимирівна

Турська Неля Степанівна

Пельчарський Роман Васильович

Довгополова Оксана Романівна

Навчальна комісія

Бира Христина Михайлівна

Климків Уляна Михайлівна

Блавацька Марія Богданівна

Гриньків Надія Богданівна

Луник Ольга

Гриньків Ольга

Господарська комісія

Іванко Мар'ян Любомирович

Гриньків Ірина Ярославівна

Максимець Ірина Степанівна

Тимчишин Іван Григорович

Лопащенко Василь Євгенович

Белозьорова Світлана Михайлівна

Кiлькiсть переглядiв: 1753

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.